Kdo jsme

Kardio LPV ambulance s.r.o. je nestátní zdravotnícké zařízení, které získalo oprávnění k poskytování zdravotních služeb jako poskytovatel ambulantní zdravotní péče z prostředků veřejného zdravotního pojištění v oboru vnitřní lékařství a kardiologie (rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb, KUJKC 28329/2012 OSZV/12 dne 20. 11. 2012). Aktivní činnost jsme zahájili od 1. 1. 2013. Odborným garantem a současně jednatelem společnosti je MUDr. Pavel Jelínek.

Smlouvy o hrazení zdravotní péče z prostředků veřejného zdravotního pojištění máme uzavřeny s těmito zdravotními pojišťovnami:

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR ( VZP-111),
 • Vojenská zdravotní pojišťovnou ČR ( VOZP- 201),
 • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZPMV- 211),
 • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a
 • stavebnictví (OZP-207),
 • Česká průmyslová zdravotní pokjišťovna (ČPZP- 205).

Cílem naší práce jsou tři hlavní oblasti symbolizované třemi velkými písmeny v názvu naší společnosti.

Co znamená LPV?

L

Léčba

Ambulantní léčba pacientů s kardiovasku­lárními chorobami, tzn. s chorobami srdce a cév, je hlavní náplní naší činnosti. Provádíme neinvazivní diagnostiku kardiovaskulárních chorob, pravidelné sledování a léčbu pacientů s těmito chorobami, přípravu pacientů před invazivními zákroky a operací v nemocnici, další sledování a kontroly pacientů po prodělané srdeční operaci či jiné kardiologické intervenci v nemocnici. Při této činnosti úzce spolupracujeme s kardiologickým a kardiochirurgickým oddělením Kardiocentra nemocnice České Budějovice a.s. Kontakty máme i na další Kardiocentra v naší republice.


P

Prevence

je další součástí péče o naše klienty. Jedná se o odhalování tzv. rizikových faktorů kardiovaskulárních chorob a elimování či potlačení těch rizkových faktorů, které jsou naším chováním nebo případnou léčbou ovlivnitelné. Příznivým ovlivněním těchto rizikových faktorů můžeme zamezit či oddálit rozvoj onemocnění – tzv. primární prevence, nebo alespoň zastavit či zpomalit vývoj již probíhajícího onemocnění – tzv. sekundární prevence.


V

Výzkum

je základem dalšího medicínského pokroku v léčbě našich pacientů. V podmínkách ambulantní péče se jedná nejčastěji o výzkum v oblasti nových léčebných preparátů, které by měly dále zlepšit vyhlídky našich pacientů. V posledních letech jsou výzkumy v oblasti kardiovaskulárních chorob nejvíce zaměřeny na léky ovlivňující příznivě hladinu cholesterolu a dalších lipidových frakcí, dále na léky s antitrombotickým účinkem (tzn. léky ovlivňující funkci krevních destiček a srážení krve) a léky ovlivňující krevní tlak. Klinické výzkumy s novými léky podléhají vždy přísnému schvalovacímu procesu, jehož součástí je souhlas SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv) a souhlas příslušné Etické komise. Účast v klinickém výzkumu je vždy dobrovolná.

Náš tým

MUDr. Pavel Jelínek

kardiolog, vedoucí ambulance

MUDr. Jaroslav Kareš

kardiolog

Ivana Kokrmentová

zdravotní sestra s registrací

Markéta Lovčí

zdravotní sestra s registrací

Obrazem

MUDr. Pavel Jelínek
kardiolog, vedoucí ambulance
 • narozen 1960 v Č. Krumlově v lékařské rodině
 • 1979 – 1985 studium na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze
 • 1985 – 1998 lékař 1. interního oddělení nemocnice Č. Budějovice
 • 1988 1. atestace z vnitřního lékařství
 • 1992 studijní pobyt ve Västeras (Švédsko) na oddělení klinické fyziologie se zaměřením na neinvazivní kardiologickou diagnostiku pod dohledem prof.  Ringquista
 • 1993 2. atestace z vnitřního lékařství
 • 1996 atestace z kardiologie
 • od roku 1996 vedoucí lékař koronární jednotky
 • 1997 – 1998 studijní pobyt v katetrizační laboratoři II. interní kliniky VFN Praha pod vedením prof. MUDr. M. Aschermanna, DrSc.
 • od roku 1998 zástupce primáře nově vybudovaného kardiologického oddělení nemocnice Č. Budějovice vedeného primářem MUDr. F. Touškem
 • 2000 studijní pobyt v katetrizační laboratoři FN Královské Vinohrady pod vedením prof. MUDr. J. Widimského, DrSc.
 • dlouhodobě jsem se podílel na výchově a doškolování SZP a na předatestační přípravě lékařů
 • řadu let přednáším v doškolovacích kurzech SZP v rámci PSS a na koronární jednotce pod mým vedením prošlo předatestační přípravou několik desítek lékařů našeho regionu
 • byl jsem aktivním účastníkem řady mezinárodních klinických studií ve funkci hlavní zkoušející. K nejvýznamnějším patří studie PURSUIT, OPUS-TIMI 16, EUROPA, OASIS 5, OASIS 6, ACTIVE, CURRRENT, APEX-AMI, ATLAS, DAL-OUTCOMES, DAL-ACUTE
MUDr. Pavel Jelínek
Publikační a přednášková činnost

Rizikový profil pacientů s akutním infarktem myokardu s elevacemi ST, diabetici vs. nediabetici – Pavel Jelínek, Martin Vácha, František Toušek ( posterové sdělení na 1. celostátním sympoziu o insulinové rezistenci a metabolickém syndromu, Praha 26.- 27.2. 2003 )

Hodnota HbA1c u diabetiků II.typu přijímaných na koronární jednotku s akutním infarktem myokardu s ST elevacemi, vztah této hodnoty k typu léčby diabetu a k výskytu akutního srdečního selhávání ve třídách dle Killipa a Kimballa – Pavel Jelínek, Martin Vácha, František Toušek ( posterové sdělení na 1. celostátním sympoziu o insulinové rezistenci a metabolickém syndromu, Praha 26.- 27. 2. 2003 )

Akutní koronární syndrom a péče o nemocné po infarktu myokardu – Pavel Jelínek ( edukační přednáška v rámci pracovního semináře SVL ČSL JEP pro praktické lékaře Jihočeského kraje, Č.Budějovice 20. 3. 2003 )

Fyziologie a patofyzilogie krevního oběhu – Pavel Jelínek ( doškolovací přednáška pro sestry v rámci 1. studijního soustředění PSS, Č. Budějovice 5. 11. 2003 )

Vliv meteorologických činitelů a tzv. bio předpovědi na četnost příjmů na koronární jednotku v r.2002 – Pavel Jelínek, Martin Vácha, František Toušek ( posterové sdělení na celostátním výročním sjezdu České kardiologické společnosti s mezinárodní účastí, Brno 12.5.2003 )

Akutní infarkt myokardu s elevacemi ST v regionálním Kardiocentru České Budějovice v roce 2002.Srovnání souboru budějovických a mimobudějovických pacientů transportovaných k přímé PCI – P. Jelínek, M. Vácha, L. Pešl, M. Slapnička, F. Toušek, M. Vambera ( přednáška v rámci 2. Konference Pracovní skupiny Akutní kardiologie ČKS, Karlovy Vary 12. 12. 2003 )

Supraventrikulární arytmie a kardiostimulace – Pavel Jelínek ( edukační přednáška v rámci pracovního semináře SVL ČSL JEP pro praktické lékaře Jihočeského kraje, Č.Budějovice 28.1.2004 )

EKG a srdeční arytmie pro praxi – Pavel Jelínek ( doškolovací přednáška pro praktické lékaře okresu Písek, Písek 10.6.2004 )

Vliv meteorologických činitelů a tzv. biopředpovědí na četnost příjmů na koronární jednotku v průběhu roku – Pavel Jelínek, Martin Vácha, František Toušek ( publikace v časopise Kapitoly z kardiologie 2004,svazek 6, číslo 2, str. 73–74 )

Fibrilace síní- terapeutické postupy a cíle – Pavel Jelínek ( přednáška v rámci celostátního kongresu s mezinárodní účastí 54.Farmakologické dny,6.Konference Klinické farmakologie, ll. Konference TDM, 8. Konference DURG, Č. Budějovice 9.9.2004 )

Management of ST-segment Elevation Myocardial Infarction in Central Europe in 2003: Real-Life Data from the South Bohemian Coronary Register – Pavel Jelínek, Martin Vácha, Jiří Janžura, Ladislav Pešl, Milan Vambera, František Toušek ( prezentace formou posteru na mezinárodním kongresu Acute Cardiac Care 2004, European Society of Cardiology- Working Group on Acute Cardiac Care, Itálie- Řím 17.-20.10.2004 )

Kardiostimulace – Pavel Jelínek (doškolovací přednáška pro praktické lékaře okresu Písek, Písek 11.11.2004 )

Transoesophageal echocardiography showing a thrombosis of the aortic valve mechanical replacement before and after thrombolytic treatment – P.Jelinek, M.Vácha, M.Šulda (publikace v časopise Heart 2005, Volume 91: 1351)

Aktuální problematika antiagregační léčby -P.Jelínek ( celostátní doškolovací kurz SPL ČR, 18.3.2006, Č.Budějovice )

MUDr. Jaroslav Kareš
kardiolog
 • 1985 – absolvoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
 • atestace I. a II. stupně z vnitřního lékařství
 • pravidelná účast na vzdělávacích akcích z kardiologie a vnitřního lékařství
 • stáže na internín oddělení nemocnice Č. Budějovice a Interní klinice FN Hradec Králové
 • profesní zájem o preventivní kardiologii a poruchy lipidového metabilismu
 • provádění klinických vyšetření, vyhodnocování vyšetření monitorace tlaku a EKG za 24 hodin, provádění zátěžového vyšetření (ergometrie)
Ivana Kokrmentová
zdravotní sestra s registrací
 • absolventka Střední zdravotnické školy v Písku, studium ukončené maturitou
 • pravidelně se účastní na vzdělávacích akcích pro zdravotní sestry
 • praxe v různých interních oborech (interní oddělení Vojenské nemocnice, gastroenterologická ambulance), v gynekologické a stomatologické ambulanci
 • profesní zaměření na neinvazivní kardiologii (v kardiologické ambulanci od r. 2006)
 • účast při provádění neinvazivních kardiologických vyšetření (klinické vyšetření, EKG, ECHO, zátěžový test…)
Markéta Lovčí
zdravotní sestra s registrací
 • absolventka Střední zdravotnické školy v Č. Budějovicích, studium ukončené maturitou
 • pravidelně se účastní na vzdělávacích akcích pro zdravotní sestry
 • profesní zaměření na neinvazivní kardiologii (v kardiologické ambulanci od r. 2004)
 • účast při provádění neinvazivních kardiologických vyšetření (klinické vyšetření, EKG, ECHO, zátěžový test…)